Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door Voerman Dienstverlening Hijswerken v.o.f., gevestigd op: Moersberger erven 14, 8383 EA, Nijensleek. Voor vragen over de algemene voorwaarden kunt u bellen naar: 06-53490284. De algemene voorwaarden gelden binnen het Nederlandse rechtssysteem.

 • De huurder is verplicht de huurprijs en andere voortvloeiende kosten/vergoedingen te betalen binnen de door verhuurder gestelde termijn.
 • Bij overschrijding van de op factuur vermelde betalingstermijn houdt verhuurder zich het recht voor van incasso door derden, waarbij de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de huurder. De huur vangt aan op de dag van afgesproken aanvangsdatum met een minimum van 1 week en eindigt op de dag van afgesproken einddatum. Wanneer anders afgesproken, dan dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd zijn en bevestigd door beide partijen.
 • De transportkosten worden aan u doorberekend, bij het zelf verzorgen van het vervoer worden de laad/loskosten vanaf onze opslag niet doorberekend. Huurder dient van te voren telefonisch contact op te nemen om misverstanden te voorkomen.
 • Bij vermissing worden de nieuwwaardekosten aan u doorberekend, de huurprijs wordt doorberekend totdat de nieuwwaardekosten zijn voldaan. Voor schade worden de herstelkosten aan u doorberekend. Bij vuil retour ontvangen materialen worden de schoonmaakkosten aan u doorberekend.
 • Bij ontstaan vervuilde grond vanaf terugontvangen platen worden de afvoer/stortkosten doorberekend.
 • Het transport gebeurd voor rekening en risico van de huurder. Het werkterrein moet goed bereik- en berijdbaar zijn.
 • De huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk, ook in geval van overmacht.
 • Het gehuurde mag in geen opzicht overbelast worden.
 • Schade aan derden ontstaan door gehuurd materiaal ten tijde van de huurperiode zoals overeen gekomen met de huurder zijn voor kosten van huurder.
 • Huurder draagt zelf zorg voor eventuele toestemmingen/vergunningen voor het gebruik maken van de openbare weg, ook de eventuele gevolgschade zijn voor risico van de huurder in de huurperiode, wanneer hier geschillen over komen dan moet dit van te voren schriftelijke zijn vastgelegd i.v.m opzeggen huurtermijn van de kant van de huurder.
 • Verhuurder houdt zich het recht voor om het verhuurde, bij het niet op tijd voldoen van de factuur op te halen. De huur stopt automatisch op de dag van ophalen, dit na schriftelijke verzoeken/aanmaningen van verhuurder. De daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van huurder.
 • Huurder heeft het recht om het verhuurde van te voren te keuren en zeker de aantallen te tellen, die middels een gespecificeerde aflever/ontvangstbon van de verhuurder moet worden ondertekend en hier een kopie van kan ontvangen. Zo ook bij het afleveren/ophalen door verhuurder op/van de plaats van bestemming is het aan de huurder om aanwezig te zijn bij het keuren en tellen van de goederen en hiervoor te tekenen, bij op/aanmerkingen kan dit dan duidelijk op de bon worden vermeld. Wanneer er op dat moment niemand aanwezig is, dan kan de huurder hier later geen aanspraak op maken, bij eventuele geschillen in aantallen/vermissing, staat van het verhuurde aangaande schoonmaakkosten en de afvoer van ontstane vervuilde grond vanaf het verhuurde en herstelkosten. Wanneer dit anders is dan dient huurder de getekende aflever/ontvangstbon van Voerman te kunnen overleggen, waarop afwijking van de normale voorwaarden staan aangegeven en ondertekend door verhuurder en huurder.
 • Het onderverhuren van goederen van Voerman is zonder schriftelijke toestemming van Voerman ten strengste verboden, tevens zullen alle schade’s of andere dervingen van verhuurd materieel aan huurder worden doorberekend.
 • Alle door Voerman Dienstverlening Hijswerken vermeldde prijzen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven.